khach san phu quoc,khách sạn hạ long,khách sạn cát bà,khách sạn côn đảo,khách sạn sài gòn,khách sạn sapa,khách sạn đà lạt khách sạn quy nhơn,hosting giá rẻ hosting gia re

Học tập quán triệt chuyên đề năm 2023


 

Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn tham dự Hội nghị trực tuyến Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Sáng ngày 23/3/2023, Đảng viên, quần chúng Trường CĐYT Lạng Sơn tham dự Hội nghị Chuyên đề 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước” do Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức bằng hình thức trực tiếp, kết hợp với trực tuyến tại điểm cầu nhà Trường với 50 đại biểu tham dự.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh – Phát biểu tại Hội nghị

 Tại điểm cầu Trường CĐ Y tế Lạng Sơn, có 50 đại biểu là đảng viên, quần chúng của đơn vị. Ngoài ra còn có 88 đại biểu từ các đơn vị: Chi bộ chi cục DS-KHHGD; Chi cục VSATTP; Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, trực thuộc Đảng bộ Sở Y tế cùng tham gia Hội nghị trực tuyến Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Điểm cầu tại Nhà trường

 

 

GS.TS Mạch Quang Thắng, Giảng viên cao cấp, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh triển khai chuyên đề năm 2023. Ảnh chụp từ màn hình

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”, do GS.TS Mạch Quang Thắng, Giảng viên cao cấp, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt với những nội dung quán triệt, nghiên cứu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người; sự cần thiết phải đẩy mạnh xây dựng văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, những giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần khơi dậy và phát huy truyền thống văn hóa sức mạnh con người, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.

Đảng viên, quần chúng Trường CĐYT Lạng Sơn tham dự Hội nghị

 

 Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người có vai trò vô cùng quan trọng đối với mục tiêu phát triển và tiến bộ xã hội, vì nó góp phần kiến tạo nền tảng tinh thần cho đất nước; tạo động lực, nguồn lực nội sinh cho sự phát triển bền vững đất nước, chính vì thế, Đảng ta luôn chú trọng công tác xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Ngay từ Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng năm 1930, vấn đề phải phát triển văn hóa của dân tộc đã được đề cập. Đến năm 1943, trong hoàn cảnh chưa giành được chính quyền, Đảng ta đã thông qua Đề cương về văn hóa Việt Nam, trong đó xác định ba mặt trận quan trọng của cách mạng nước ta là chính trị, kinh tế và văn hóa; chủ trương phát triển nền văn hóa Việt Nam với các đặc trưng: Dân tộc - Khoa học - Đại chúng. Đề cương về văn hóa Việt Nam ra đời đã kịp thời đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn cách mạng; thể hiện ý chí, nguyện vọng của cả dân tộc và tầm nhìn chiến lược của Đảng, trở thành ngọn cờ tập hợp, cổ vũ Nhân dân ta, nhất là trí thức, văn nghệ sĩ hăng hái tham gia cách mạng, phát huy vai trò của văn hóa, khơi dậy khát vọng của dân tộc trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do. Đặc biệt là Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một sự kiện quan trọng, tiếp tục khẳng định, làm rõ quan điểm, đường lối nhất quán của Đảng về phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn mới.

            Để tiếp tục xây dựng văn hóa, con người theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh tập trung thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" và Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021, của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm; các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chuyên đề năm 2023“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”./.