khach san phu quoc,khách sạn hạ long,khách sạn cát bà,khách sạn côn đảo,khách sạn sài gòn,khách sạn sapa,khách sạn đà lạt khách sạn quy nhơn,hosting giá rẻ hosting gia re

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐIỀU DƯỠNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG


Có 0 đính kèm:

STTTên fileKích thướcLink

 

CHUẨN ĐẦU RA

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  ĐIỀU DƯỠNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 288 /QĐ-CĐYT ngày 08  tháng 8  năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn)

 

Tên ngành:  Điều dưỡng

Tên tiếng Anh: Nursing

Trình độ đào tạo:  Cao đẳng

Mã ngành: 51720501

1. Mục tiêu chung: Đào tạo người Điều dưỡng trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề điều dưỡng ở trình độ cao đẳng, có sức khoẻ, đáp ứng nhu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Người điều dưỡng thực hành nghề nghiệp theo quy định của nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân và hành nghề theo tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, trung thực, khách quan, thận trọng trong nghề nghiệp, tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp.

2.  Chuẩn đầu ra

          2.1. Về kiến thức

- Vận dụng được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân nói chung và ngành Điều dưỡng nói riêng.

- Áp dụng được các kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên ngành Điều dưỡng trong cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

- Vận dụng được chuẩn năng lực điều dưỡng Việt Nam trong công việc chăm sóc người bệnh, quản lý điều dưỡng và hành nghề điều dưỡng.

- Vận dụng được phương pháp luận nghiên cứu khoa học trong công tác điều dưỡng.

2.2.  Về kỹ năng

2.2.1. Kỹ năng cứng

- Năng lực thực hành chăm sóc

 + Thể hiện sự hiểu biết về tình trạng sức khỏe, bệnh tật của các cá nhân, gia đình và cộng đồng

 + Ra quyết định chăm sóc phù hợp với nhu cầu của các cá nhân, gia đình và cộng đồng

 + Xác định ưu tiên chăm sóc dựa trên nhu cầu của người bệnh, gia đình và cộng đồng

 + Sử dụng quy trình Điều dưỡng để lập kế hoạch chăm sóc và can thiệp điều dưỡng

 + Tạo sự an toàn thỏa mái, kín đáo cho người bệnh

 + Tiến hành các kỹ thuật chăm sóc đúng quy trình

 + Dùng thuốc đảm bảo an toàn hiệu quả cho người bệnh

 + Đảm bảo chăm sóc liên tục

 + Sơ cứu và đáp ứng khi có tình huống cấp cứu

 + Thiết lập được mối quan hệ tốt với người bệnh, gia đình và đồng nghiệp

 + Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và gia đình người bệnh

 + Sử dụng hiệu quả các kênh truyền thông và phương tiện nghe nhìn trong giao tiếp với người bệnh và gia đình người bệnh

 + Cung cấp thông tin cho người bệnh, người nhà về tình trạng sức khỏe hiệu quả và phù hợp

 + Xác định nhu cầu và tổ chức hướng dẫn, giáo dục sức khỏe cho cá nhân, gia đình và cộng động

 + Hợp tác với các thành viên nhóm chăm sóc

- Năng lực quản lý và phát triển nghề nghiệp

+ Quản lý, ghi chép và sử dụng hồ sơ bệnh án theo quy định

+ Quản lý công tác chăm sóc người bệnh

+ Quản lý, vận hành và sử dụng các trang thiết bị y tế có hiệu quả

+ Sử dụng nguồn tài chính thích hợp để chăm sóc người bệnh hiệu quả

+ Thiết lập môi trường làm việc an toàn và hiệu quả

+ Cải tiến chất lượng chăm sóc và quản lý nguy cơ trong môi trường chăm sóc

+ Nghiên cứu khoa học và thực hành dựa vào bằng chứng

2.2.2. Kỹ năng mềm

+ Về Ngoại ngữ

          Giao tiếp thông thường, đọc hiểu tài liệu, trao đổi và sưu tầm thông tin phục vụ học tập, nghiên cứu. từng bước tiếp cận được với ngoại ngữ chuyên ngành

 

+ Về Tin học và công nghệ thông tin: sử dụng thành thạo các phần mềm thông dụng

Thái độ:

+ Duy trì và phát triển năng lực cho bản thân và đồng nghiệp

+ Hành nghề theo quy định của pháp luật

+ Hành nghề theo tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp

2.2.3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

- Các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập

2.2.4. Khả năng học tập nâng cao trình độ

- Khả năng tự đào tạo cho bản thân ngày càng hoàn thiện và cập nhật.

- Khả năng học liên thông lên đại học và sau đại học.

3. Các chương trình, tài liệu tham khảo:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (2010), Công văn Số 2196 /BGDĐT-GDĐH ngày 22/4/2010 V/v hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo.

- Chương trình khung giáo dục cao đẳng Điều dưỡng ban hành kèm theo Thông tư số 11 /2010/TT-BGDĐT ngày  23/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thông tư số 07/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn công tác Điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

- Quyết định số 1352/ QĐ-BYT ngày 21 tháng 04 năm 2012 về chuẩn năng lực Điều dưỡng Việt Nam.

- Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25 tháng 02 năm 2014 quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.

- Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo Điều dưỡng trình độ đại học, cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 33/2014/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 10 năm 2014

- Tham khảo các chương trình đào tạo Điều dưỡng trình độ cao đẳng có uy tín trong nước.